Ασφάλεια και Υγειά στα εργοτάξια

Η ασφάλεια και υγεία αποτελεί αδιαπραγμάτευτο συστατικό της οργάνωσης και παρακολούθησης εκτέλεσης των έργων μας, ανεξαρτήτου μεγέθους, και διασφαλίζεται μέσω της λήψης προληπτικών μέτρων και εκπαίδευσης του προσωπικού.