Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτηρίων & Λεβήτων 

Κατά την  επιθεώρηση κτιρίου συλλέγονται αναλυτικά τα στοιχεία για το υπό επιθεώρηση κτίριο, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης του ενεργειακού επιθεωρητή, με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ενεργειακής επιθεώρησης.

Με την  εισαγωγή των δεδομένων σε εξειδικευμένο λογισμικό και την εκτέλεση των υπολογισμών, προσδιορίζεται η  ειδική ενεργειακή κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2/έτος) του  εξεταζόμενου κτιρίου, συγκρίνεται με την αντίστοιχη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του  κτιρίου αναφοράς και  κατατάσσεται σε μια ενεργειακή κατηγορία.

Στη  συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση των αποτελεσμάτων των υπολογισμών, ο  επιθεωρητής διατυπώνει προτάσεις εναλλακτικών σεναρίων βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου.