Πιστοποίηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Η εταιρία μας με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια των χρηστών αλλά και βάσει των νομοθετικών απαιτήσεων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί, είναι σε θέση να σας παρέχει τους απαιτούμενους ελέγχους και πιστοποιητικά.

Πιο αναλυτικά εκτελούμε έλεγχο της συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της σχετικής νομοθεσίας (Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, Υ.Α.ΦΑ΄50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.04.2011) και εκδίδουμε πιστοποιητικό συμμόρφωσης, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων.