Συντήρηση καυστήρων – Ανάλυση καυσαερίων

Η συντήρηση του καυστήρα αποσκοπεί αφενός στην παράταση του ορίου ζωής του αλλά και στη βελτίωση του βαθμού απόδοσης του, γεγονός που μειώνει το κόστος της ενέργειας και τη συνολικά παραγόμενη ποσότητα ρύπων.

Οι μετρήσεις των καυσαερίων χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας της λειτουργίας του συστήματος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου. H ανάλυση των καυσαερίων δίνει πληροφορίες για την ποιότητα της καύσης, για την παραγωγή ρύπων και έμμεσα για το βαθμό απόδοσης.

Πιο αναλυτικά εκτελούμε έλεγχο των εγκαταστάσεων θέρμανσης και εκδίδουμε Φύλλο ελέγχου Καύσης σύμφωνα με την KYA 189533 9-11-2011 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης.